Проект квалификация на педагогическите специалисти

                                                                                                                                                                                                                             

ОБУЧЕНИЕ НА 3000 ПЕДАГОЗИ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проекта.

Обучението е практически ориентирано.

В обученията, които са с продължителност 32 часа и с общ брой обучаеми 3 000 педагогически специалисти от детски градини, училища и обслужващи звена (младши учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и главни учители/възпитатели). Обученията се провеждат в 9 обучителни центъра, в 9 града: Габрово, Кюстендил, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Шумен. Обученията стартират на 19 август 2013 г. и ще приключат през ноември 2013 г.

Специфичните цели на проекта, свързани с конкретното обучение, са насочени към:

Създаване на условия и подкрепа на младшите учители чрез въвеждаща квалификация за младшите учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години, които желаят да повишат квалификацията си и за насърчаване и стимулиране професионалното усъвършенстване на главните учители/възпитатели, чрез надграждаща квалификация в съответствие със специфичните задължения, които им се възлагат, и ролята им в системата за кариерно развитие.

 

Проект управление на ефективно професионално образование

Проект BG 051PO001 – 3.2.03  

 

Приоритетна ос 3. „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”

Област на интервенция 3.2. „Модернизация на системата за образование и обучение”.

 Срок за изпълнение:януари 2012 г. – май 2015 г.

Целева група: Обучаеми и обучаващи, служители в образователни институции, работодатели

Стойност: 1 185 000 лв.

Обща цел:  Разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО)

 Специфични цели:

 • Подобряване ефективността 
 • Повишаване качеството
 • Повишаване на конкурентоспособността на завършващите ученици.
 • По-добро синхронизиране професионалното образование с потребностите на пазара на труда.
 • Създаване на предпоставки за сравнимост и конкуренция между училищата

С помощта на разработения в рамките на проекта инструментариум – система от ииндикатори и показатели, методология, наръчници, уеб-базирана платформа за анкетни проучвания, професионалните гимназии ще имат възможност да получават информация за степента на удовлетвореност на обучаващи, обучавани, родители, представители на бизнеса относно предлаганото обучение. Разработеният инструментариум ще бъде тестван в 132 професионални гимназии. 

Проект успех

Цели на проекта:
(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

В ПГЕЕ Гълъбово са сформирани различни училищни клубове:

За учебната 2011/2012г.

 • Астроклуб „Хелиос“
 • Студио „Изготвяне на презентации“

За учебната 2012/2013г.

 • Студио „Дигитални и мултимедийни технологии“
 • Клуб „Интериорен дизайн“
 • Клуб „Спорт и туризъм“
 • Клуб „Аз и света“

За учебната 2013/2014г

 • Клуб „Журналистика“
 • Клуб „Аз и моето училище“
 • Клуб „Спорт и туризъм“
 • Студио „Дигитални и мултимедийни технологии“
 • Клуб „Интериорен дизайн“

За учебната 2014/2015г

 • Клуб „Журналистика“
 • Клуб „Моето зелено училище“
 • Клуб „Изготвяне на презентации“

 

     Повече за проекта:     

Проект Ученически практики

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

 

За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

Работодатели-партньори на ПГЕЕ Гълъбово:

 • „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз“ЕООД– гр. Гълъбово                                                                                                                                                       
 • Консорциум „Атоменергоремонт” ДЗЗД  – гр. Гълъбово
 • „Брикел” ЕАД  – гр. Гълъбово
 • „Енергоремонт – Гълъбово”АД
 • ”ГЪЛЪБОВО ЕНЕРДЖИ СЪРВИС”АД    
 • „ЕНЕМОНА”АД                                                                                            
 • Община Гълъбово

ПГЕЕ Гълъбово  БЛАГОДАРИ на всички партньори и наставници обучавали 132 -ма ученици от гимназията  за периода 2012-2015г !!!

Работодатели-партньори на ПГЕЕ Гълъбово за учебната 2017/2018г:

 • „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз“ЕООД– гр. Гълъбово
 • “КонтурГлобал Марица Изток 3”
 • “Техноинженеринг” ЕООД

     Повече за проекта:     

 

 •  Филм заснет по време на практиката на нашите ученици в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС ” – Гълъбово