НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

header

 

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на иновации, базирани на ИКТ в училище, оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

 Срок на програмата: 31.12.2015 г.

 Общ бюджет: 7 500 000 лв.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

2.1. Общата цел на програмата е постигането на стабилна информационно- комуникационна инфраструктура и поддържането на обновен хардуер в компютърните кабинети в училищата.

2.2. Специфичните цели на програмата са насочени към:

  •  Осигуряване на единна опорна високоскоростна мрежа между 28 регионални инспекторати по образованието, което да позволи в текущ порядък всички училища 2 / 4   да се включат към най-близката точка на мрежата, получавайки по този начин гарантиран и надежден достъп до образователни и административни услуги, електронно съдържание, интернет и т.н.;
  •  Осигуряване високо ниво на надеждност на услугите, колокирани в националния дата център и контролния център на училищната мрежа, чрез надграждане и разширяване на оборудването в него, обновяване и актуализация на оборудването в регионалните възли, гаранционно поддържане, мониторинг и обслужване на съществуващите услуги, хардуер и връзки;
  •  Осигуряване на достъп на училищата, висшите училища и научно- изследователските центрове до Интернет и до Пан-европейската образователна и изследователска мрежа GÈANT и свързаните с нея международни образователни и изследователски ресурси, вкл. стартиране на демонстрационни проекти с училища в ЕС – телемостове, видеолекции и др.
  •  Подпомагане обновяването на училищната инфраструктура, чрез внедряване на интелигентни централизирани терминални решения, подновяване на хардуера в компютърните кабинети, интеграция на видеонаблюдение в облачната инфраструктура, въвеждане на централизиран контрол на достъпа чрез RFID идентификация, управление на WiFi зони, внедряване на IP телефония, както и реализация на дистанционно обучение в училищата зад граница и др.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Основните показатели за изпълнение на програмата, са както следва:

  •  брой училища, подпомогнати в дейностите по обновяване на компютърна техника- 400;
  •  брой РИО, свързани в опорна цифрова мрежа, обслужваща училищата и развойните звена в страната-28;
  •  централизиране на всички електронни образователни ресурси, регистри, информационни системи, портали и онлайн образователни услуги в дата центъра на МОН;
  •  свързаност на България с Паневропейската образователна и изследователска мрежа GÉANT;
  •  внедряване на различни ИКТ иновации (смарт класни стаи, управленски информационни системи, видеообучение и др.) в определен брой пилотни училища на база анализ на нуждите и разширяване на броя при възможност за допълнително финансиране-20.