Конкурс за отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиална степен на образование за учебната 2016/2017 година.

Във връзка с реализиране на проект “Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование” (BU 222), Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства обяви конкурс за отпускането на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиална степен на образование (9, 10, 11, 12 клас) за учебната 2016/2017 година. Срокът за подаване на документи е до 16.11.2016 г.

На електронната страница http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=289 на Центърът са публикувани всички необходими документи за кандидатстване.