Проект Твоят час

logo_es-300x104logo-bg-right-300x106

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

Цели
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Специфични цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

В ПГЕЕ Гълъбово са сформирани различни училищни групи:

За учебната 2016/2017г

Групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения
• Български език – правопис и правоговор  • Български език – лесен и интересен   • Математиката в професията ми   • Математиката – лесна и интересна

Групи за занимания по интереси
• Клуб по Журналистика  • Английски език   • Обичам България   • Дигитални компетентности   • Повишаване на дигиталните компетентности, чрез работа по училищния сайт

За учебната 2017/2018г

Групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения
• Български език – правопис и правоговор  • Български език – лесен и интересен   • Математиката в професията ми  • Физиката  – лесна и интересна  • Английският е забавен    • История и цивилизация                                         

Групи за занимания по интереси
• Клуб по Журналистика  • Английски език  • Техническо моделиране   • Дигитални компетентности   • Повишаване на дигиталните компетентности, чрез работа по училищния сайт   • Енергия и околна среда   • Знам и мога в енергетиката

Заявления по проект “Твоят час”   тук

Повече за проекта: