Работна среща с членове на Консорциума по програма “Еразъм+”

На 16.10.2017г. се състоя среща между Началника на РУО Стара Загора г-жа Татяна Димитрова,  старши експерт по професионално образование и обучение г-жа Пенка Атанасова и учителите от ПГЕЕ гр.Гълъбово ,като част от Консорциума по  ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844    

“Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподавателите и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането” 

по  ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“.

На  срещата бе представена презентация за целите на проекта, партньорските организации и предстоящите дейности по проекта, а също и възможността за участие в мобилността  и процедура за подбор и изисквания за кандидатстване.

Еразъм+2017г.

Професионално образованиеЕразъм+ 2016г.

 

Консорциум

Регионално управление на образованието

Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово

Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“ гр. Стара Загора

 Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт  гр. Казанлък

 

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035844

Трансфер на добри практики за професионално развитие на преподавателите и експертите в сферата на електротехниката и електрообзавеждането” 

по

 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност:

Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

 

Финансираща институция:  ЦРЧР Номинирана НА   на ЕК по програма  „ЕРАЗЪМ +”

Изпращащ партньор: РУО – Стара Загора

Приемащ партньор:AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS и Associação Intercultural Amigos da Mobilidade,Португалия

 

Продължителността на проекта ще бъде от 01.11.2017 г.  до 30.10.2018 г., като самата мобилност ще се проведе през юни 2018г. в рамките на 14 дни.

Общият брой на участниците от Консорциума е 25, по 6 преподаватели  от всяка професионална гимназия и 7 експерта от РУО- Ст.Загора.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът има за цел да повиши квалификацията на участниците, да усъвършенства компетентностите и да надгради познанията им. В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми конкретните задачи на проекта са:

  • Осигуряване на възможности за професионално развитие на педагозите и повишаване на професионалната квалификация;
  • Трансфериране на добри практики в прилагане на ИКТ и съвременни методи и техники в преподаването. Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) осигуряват разнообразие от методи и средства, които разкриват нови възможности в класната стая. Те позволяват да се подпомогне образователния процес като се организира по начин, който отчита индивидуалните потребности на учещите, позволява също така да се изградят у тях важни дигитални компетентности, необходими за „основана на знанието” икономика.
  • Повишаване на езиковите компетенции на участниците;
  • Разширяване международните партньорства с европейски обучаващи организации на членовете на консорциума и повишаване на капацитета за съвместна работа и сътрудничество;
  • Актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с последните тенденции и изискванията на пазара на труда, което ще гарантира по-високо качество на образованието и по-лесен преход от училище към работната среда.

Нещо повече мобилността ще позволи на участниците да развият своите междукултурни компетенции и ще задълбочи усещането за европейска идентичност и принадлежност. Насърчаването на ученето през целия живот е от огромно значение за активното гражданско участие и личностното развитие. Придобиването на нови знания и умения чрез иновативни европейски подходи и практики ще повиши самочувствието и мотивацията на участниците и ще стимулира разгръщането на техния потенциал за по-нататъшно професионално развитие. Изпълнението на планираната мобилност ще постави акцент върху европейското измерение на перспективите за развитие на ПГ и на професионалното образование като цяло.

Повече за проекта:

————————————————————————————-

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA102-035897

“Практика за по-добри
професионални перспективи на младите специалисти по
електротехника и енергетика“

по

 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност:

Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

 В рамките на проекта се предвижда 2-седмично практическо обучение на 20 ученици от ПГЕЕ Гълъбово в Барселос, Португалия. Практиката ще се осъществи в реални условия в португалската компания BARCELTECNICA, специализирана в проектирането, изграждането и поддръжката на ел. и осветителни инсталации. Мобилността ще бъде проведена съгласно утвърдена програма, изучаването на която ще допринесе за надграждане на изучения в училище материал и придобиване на нови практически умения в сферата на електро-инженерните услуги, проектирането, изграждането и монтажа.Практиката ще бъде проведена от квалифицирани технически лица от приемащата организация BARCELTECNICA с богат опит в проектирането, изграждането и поддръжката на персонализирани високотехнологични ел. решения в съответствие с всички приложими европейски и международни стандарти. Така участието в практическото обучение ще допринесе за изграждане на трудова култура и навици у учениците, което ще допринесе за по-лесна и плавна интеграция на бъдещо работно място.
След успешно приключване на обучението всеки от ползвателите ще получи сертификат за успешно премината практика и документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи придобитата професионална квалификация

Повече за проекта:

Програма “Фулбрайт – Фондация Америка за България”

 

 

                     

 

Помощник-учители по английски език по програма “Фулбрайт – Фондация Америка за България”

Програмата “Фулбрайт – Фондация Америка за България” за помощник-учители по английски език предоставя възможност на млади американци с бакалавърска или магистърска степен в различни области да преподават английски език в държавни български гимназии за една учебна година като помощник-учители. Програмата има за цел да повиши качеството на преподаване на английски език в българските училища, както и да разшири образователния и културен обмен между България и САЩ.

ПГЕЕ Гълъбово е приемащо училище

благодарение на спонсорството

на ТЕЦ”КонтурГлобал Марица изток 3 “

Г-н Алесандро Морето, директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ пожелава партньорството между гимназията и компанията да продължи, а на  учениците от ПГЕЕ Гълъбово да се възползват от предоставената им възможност за езиково и професионално обучение, да се учат усърдно и прилежно, за да се превърнат в отлични специалисти за енергийния сектор на България.

 

КИЙГЪН СКОТ – Помощник-учител по английски език за учебната 2017-2018 , 2018-2019 ,2019/2020 година 

НИНА МАЦУМОТО  – Помощник-учител по английски език за учебната 2016-2017 година